Liptov

2020 ?

Aktuality

Čo je UMR Liptov

UMR je strategické plánovacie územie ako skratka pre územie udržateľného mestského rozvoja. UMR Liptov je územie udržateľného mestského rozvoja medzi mestami Ružomberok a Liptovský Mikuláš ako jedno z troch mestských funkčných oblastí udržateľného rozvoja Žilinského samosprávneho kraja a jedno z 18 oblastí na Slovensku, so samostatnou alokáciou na čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na roky 2021 – 2027 určených ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácii na 28 miliónov eur. 

Hlavným impulzom pre spracovanie strategického dokumentu Liptov 2030 za mestskú funkčnú oblasť UMR Ružomberok-Liptovský Mikuláš tvorenou 18 samosprávami bol návrh implementačného mechanizmu pre nové programové obdobie európskych investičných a štrukturálnych fondov na roky 2021-2027 a vychádza z procesu monitorovania a hodnotenia implementácie PHSR miest a obcí tvoriacich mestskú funkčnú oblasť UMR v rokoch 2014-2020 a ich priemetu do Regionálnej integrovanej územnej stratégie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Príprava strategického dokumentu zároveň vychádzala z platnej legislatívy SR a definuje priority a ciele nad rámec kompetencií a pôsobnosti zapojených samospráv a je výsledkom procesu konzultácií a zapojenia relevantných socioekonomických partnerov a verejnosti. 

Potreba vypracovania strategického dokumentu Liptov 2030 ako integrovanej územnej stratégie územia UMR Ružomberok-Liptovský Mikuláš vyplynula z potreby dôslednejšieho zacielenia sa na riešenie identifikovaných výziev a problémov presahujúcich katastrálne územie jadrových miest a vyžadujúcich spoločný postup relevantných aktérov v rámci jadrových miest a priľahlých, okolitých obcí patriacich v súlade s platnou Koncepciou územného rozvoja Slovenska (KURS, 2011) do jadrového pásma ťažiska osídlenia 2. úrovne. Zohľadňuje zároveň existujúcu kooperačnú štruktúru na tomto území, ktorá vznikla v súvislosti s prípravou a realizáciou priorít programového obdobia 2014-2020 formou Partnerstva pre MAS Dolný Liptov.

Strategický dokument Liptov 2030 vypracovaný pre roky 2023-2028 po dohode členov Kooperačnej rady nahradí PHSR dvoch jadrových miest Ružomberka a Liptovského Mikuláša a bude vstupným dokumentom pre spracovanie PHSR obcí na vymedzenom území.

Zapojené samosprávy

Strategické plánovacie územie UMR Ružomberok-Liptovský Mikuláš tvorí 18 samospráv, z toho dve jadrové mestá (Ružomberok a Liptovský Mikuláš) a 16 okolitých obcí, 8 obcí z okresu Liptovský Mikuláš a 8 obcí z okresu Ružomberok. 

  • Mesto Ružomberok + 8 obcí: Likavka, Lisková, Turík, Liptovská Teplá, Bešeňová, Štiavnička, Liptovské Sliače, Ivachnová
  • Mesto Liptovský Mikuláš + 8 obcí: Bobrovník, Demänovská Dolina, Galovany, Gôtovany, Liptovská Sielnica, Liptovský Trnovec, Vlachy, Prosiek

Príprava dokumentu

Strategický dokument Liptov 2030 pre územie UMR Ružomberok – Liptovský Mikuláš bol spracovaný od decembra 2021 do konca apríla 2024, pričom jeho jednotlivé časti boli predmetom pripomienkovania.

Prípravné práce

02/2022

Analytická časť

04/2022

Strategická časť

06/2022

Implementačný plán

12/2022

Finančný plán

12/2022

Finálny dokument

04/2023

Spracovatelia

Projektový tím ako zástupcovia hlavného spracovateľa MAS Dolný Liptov

Ing. Rastislav Horvát
odborný garant

Ing. Iveta Niňajová, PhD.
projektový manažér

Mgr. Lenka Straková, PhD.
hlavný analytik

Ing. Tatiana Biskupičová
projektový koordinátor

Ing. Katarína Čižmáriková
ekonomická podpora

Ing. Veronika Mikulková
administratívna podpora

Expertný tím za Mesto Liptovský Mikuláš 

Ing. Darina Bartková

Mgr. Simona Pelikán

Ing. Gabriel Lengyel

Expertný tím za Mesto Ružomberok

Ing. Jozef Bašáry

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc.

liptov 2030