Darina Bartková: Je čas na koncepčný a udržateľný rozvoj cestovného ruchu

O strategickom dokumente Liptov 2030 sme sa tentokrát rozprávali s expertkou za mesto Liptovský Mikuláš Darinou Bartkovou, ktorá sa už niekoľko rokov venuje destinačnému manažmentu.

Rozvoj dopravy v Liptove

Ste súčasťou projektového tímu. Ako vyzerala príprava strategického dokumentu?

Úloha expertov bolo podieľať sa na analýze aktuálneho stavu regiónu, príprave a pripomienkovaní SWOT analýzy, stanovení hlavných problémov, ktoré treba riešiť, cieľov, indikátorov a jednotlivých projektových
zámerov. Takže sme sa aktívne podieľali na tvorbe celého dokumentu a hodnotení projektových zámerov, ktoré sú výsledkom dokumentu.

Na čo ste sa zamerali ?

Niekoľko rokov intenzívne venujem destinačnému manažmentu. Spolu s celým tímom realizujeme aktivity na zvyšovanie atraktívnosti destinácie a lepšie využitie kultúrno-historického dedičstva a riešime aj dopravné projekty ako zavedenie SKI & AQUA busovej dopravy naprieč celým Liptovom. Preto som sa zamerala na oblasť cestovného ruchu, oblasť kultúry a dopravu, teda oblasti ktoré bezprostredne súvisia s rozvojom cestovného ruchu.

Liptov 2030: Vytvoriť zásobník projektov

Čo je hlavným cieľom strategického dokumentu Liptov 2030?

Cieľom je zanalyzovať súčasný stav rozvoja regiónu a určiť stratégiu, hlavné a špecifické ciele a indikátory projektu a vytvoriť zásobník projektov.

Ako prebiehala analýza dotazníkov a následne vypracovanie strategického dokumentu Liptov 2030?

Veľkú úlohu zohrali tematické stretnutia s verejnosťou a jednotlivými subjektmi, ktoré poukázali na hlavné problémy. Zber dotazníkov odhalil, čo obyvateľov Liptova najviac trápi. Stratégia je syntézou všetkých
poznatkov, diskusií expertov a celého riešiteľského tímu. Nikto nemal hlavné slovo, tím sa vždy v diskusii zhodol na hlavných problémoch, cieľoch a stratégii.

Darina Bartková

Liptáci citlivo vnímajú životné prostredie

Dotazníky vyplnilo takmer 500 Liptákov. Ako vnímate ich podnety či nápady?

Pozitívom je, že Liptáci veľmi citlivo vnímajú životné prostredie, ochranu prírody pred masívnym rozvojom cestovného ruchu, ochranu vody a ovzdušia (znižovanie emisií), ale aj ekologické obehové a odpadové
hospodárstvo (podzemné kontajnery, bezodpadová politika, recyklácia odpadov).

Príležitosť vidia aj vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie a zmeny v oblasti mobility. V oblasti dopravy bol veľký apel na budovanie cyklochodníkov, atraktívnu verejnú dopravu, ale aj opravu ciest a chodníkov, budovanie parkovacích miest.

Čo by sa podľa vás malo na Liptove zmeniť alebo zlepšiť tak, aby sa zvýšila kvalita života obyvateľov?

Je toho veľmi veľa, spomeniem len niektoré oblasti. V oblasti cestovného ruchu by sme sa mali zamerať viac na kvalitu a menej na kvantitu. Roky sme sa snažili pritiahnuť na Liptov viac turistov. Je čas na koncepčný a udržateľný rozvoj cestovného ruchu, aby cestovný ruch nedeštruoval prírodu, treba zvyšovať kvalitu služieb, obslužnú infraštruktúru, ekologickú integrovanú dopravu naprieč celým regiónom, sieť
cyklochodníkov, cyklotrás a singltrailov, rozvoj prírodného a zážitkového turizmu a lepšie využitie kultúrno-historického potenciálu.

liptov

LM: diverzifikácia priemyslu, RK: rozvoj turizmu

Keby sme porovnali Ružomberok a Liptovský Mikuláš, mohli by sme povedať, že majú priestor na zlepšenie v rovnakých oblastiach?

V okrese Liptovský Mikuláš by sme mali diverzifikovať priemysel a trh práce, aby sme neboli zameraní iba na cestovný ruch, čo v čase covidu alebo krízy spôsobuje väčšiu zraniteľnosť regiónu. V okrese Ružomberok je väčší priestor na rozvoj cestovného ruchu a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Mali by sme viac pracovať s lokálnymi občanmi, aby sa necítili diskriminovaní turizmom. Podporovať podnikanie súvisiace s rozvojom turizmu ako predaj regionálnych produktov, poskytovanie
doplnkových služieb (servisy, požičovne športového vybavenia ….). V ekonomickej oblasti by sme sa mali zamerať na podporu a rozvoj podnikania, podporu inovácií a startupov.

zdieľanie článku