Simona Pelikán: Liptákom nie je ľahostajná situácia a smerovanie regiónu

Vyplýva to zo zberu dotazníkov, vďaka ktorému mohli obyvatelia Liptova vyjadriť svoj názor a prispieť tak k tvorbe strategického dokumentu Liptov 2030. Tentokrát sme sa o projekte rozprávali so Simonou Pelikán, ktorá je expertkou za mesto Liptovský Mikuláš.

Liptov 2030: Spoznávame región aj vďaka športovcom, učiteľom či podnikateľom

Čo je hlavným zmyslom strategického dokumentu Liptov2030?

Strategický dokument Liptov 2030 je skratkou zložitejšieho názvu integrovaná územná stratégia pre územie udržateľného mestského rozvoja Ružomberok – Liptovský Mikuláš (UMR Ružomberok – Liptovský Mikuláš). Toto územie pozostáva z dvoch jadrových miest a 16 okolitých obcí.

Hlavným zmyslom je analyzovať súčasnú situáciu v regióne, identifikovať problémy, navrhnúť riešenia a určiť ďalšie smerovanie a priority na nasledujúce roky. Príprava dokumentu je výborný nástroj ako spoznať región, v ktorom žijeme, nielen zo štatistík a analýz, ktoré nám dávajú ucelené informácie, ale aj zo stretnutí s odborníkmi, podnikateľmi, ubytovateľmi, športovcami, učiteľmi, obyvateľmi, ponúkajúcimi svoj pohľad na vec.

Mgr. Simona Pelikán, expertka za mesto Liptovský Mikuláš

Liptov 2030 hľadá inšpiráciu v dialógu medzi obyvateľmi, samosprávami a partnermi

Prečo by mal byť práve pre obyvateľov Liptova dôležitý?

Myslím, že je veľmi prínosné, ak ako obyvateľ Liptova môžem rozhodnúť o tom, ako bude vyzerať a kam bude smerovať miesto, kde žijem, chodím do práce, vodím deti do škôlky či školy, trávim voľný čas s rodinou a priateľmi.

Dokument Liptov 2030 hľadá inšpiráciu práve v dialógu medzi obyvateľmi, samosprávami a partnermi zo súkromného, neziskového či akademického sektora, čo nám odráža napríklad aj zloženie Kooperačnej rady a samotná príprava stratégie, ktorá sa realizovala formou početných stretnutí tematických pracovných skupín pozostávajúcich zo zástupcov jednotlivých sektorov.

Nemôžeme zabudnúť ani na zber údajov pomocou dotazníka – práve pomocou dotazníka na web stránke Liptov 2030 mali obyvatelia Liptova (a stále majú) možnosť pridať svoje názory, nápady, dokonca projektové zámery. Všetky odpovede sú cenným materiálom a budú zohľadnené pri príprave strategického dokumentu Liptov 2030.

V čom konkrétne spočíva vaša práca na tomto projekte?

Na projekte pracujem ako expertka za mesto Liptovský Mikuláš. Expertná skupina má za úlohu analyzovať a pripomienkovať vznikajúci strategický dokument, ako podporný tím pripravovať podklady pre hlavný projektový tím, diskutovať o získaných informáciách na stretnutiach expertov z Liptovského Mikuláša a Ružomberka, ale aj zúčastňovať sa na stretnutiach tematických pracovných skupín.

Dotazníky Liptov 2030: Získali sme kvalitné odpovede s veľkou výpovednou hodnotou

Mgr. Simona Pelikán, expertka za mesto Liptovský Mikuláš
Mgr. Simona Pelikán, expertka za mesto Liptovský Mikuláš

Ako by ste zhodnotili zber dotazníkov? Zapojilo sa dostatočné množstvo ľudí?

Som rada, že informácie o príprave strategického dokumentu Liptov 2030 sa dostali do povedomia ľudí a podarilo sa zozbierať približne 500 odpovedí. Znamená to, že obyvateľom Liptova nie je ľahostajná situácia a smerovanie regiónu, čo ma teší.

Boli reakcie, ktoré vás v dotazníkoch prekvapili, inšpirovali alebo možno aj zarazili? Ktoré to boli?

Zaujímavá je štruktúra respondentov v ktorej prevažujú ženy (60% ku 40%) a tiež dôvod, prečo sa niektorí respondenti prisťahovali do regiónu – okrem rodinných väzieb či práce je to príroda, čo je veľmi potešujúce. Ak by som mala citovať z dotazníkových odpovedí, sú tu označenia ako „krásna príroda“ či „najkrajší región“. A práve kvôli takýmto odpovediam je dôležité vytvoriť kvalitný strategický dokument a určiť správne smerovanie regiónu.

Taktiež v oblastiach záujmu sa zeleň a príroda umiestnili na prvom mieste v poradí podľa dôležitosti, s čím absolútne súhlasím. Nasledovali čistota a kvalita ovzdušia.

Čo sa týka navrhovaných zmien, je príroda opäť často spomínaná, a to nielen v oblasti životného prostredia, ale napríklad aj v oblasti školstva, športu a cestovného ruchu.

Otázke „Čo vám na Liptove najviac chýba?“ dominuje odpoveď cyklomobilita, sieť cyklochodníkov v mestách, obciach, medzi nimi a najmä okolo Liptovskej Mary, skrátka celková cyklistická infraštruktúra v regióne. Tesne za cyklotrasami nasleduje opäť príroda, konkrétne ochrana prírody, starostlivosť o životné prostredie, kvalitné ovzdušie.

Osobne si myslím, že sme získali kvalitné odpovede s veľkou výpovednou hodnotou.

Čo je pre vás osobne kľúčové, povedzme na celom Liptove, čo by ste vy chceli zlepšiť?

Ak by som sa mala inšpirovať atribútmi z dotazníkových odpovedí, je to „krásna príroda“. Žijeme v nádhernom a jedinečnom prostredí, s množstvom príležitostí. A toto prostredie si musíme chrániť, a kreovať tak, aby si ho mohli okúsiť aj ďalšie generácie. Príroda je prepojená s cestovným ruchom, kvalita ovzdušia zas s dopravou. To sú pre mňa kľúčové oblasti, ktorým by som venovala najväčšiu pozornosť.

zdieľanie článku