Novinky

Zasadnutie Kooperačnej rady UMR RK-LM z dňa 28.6.2024

 

 

 

Harmonogram zasadnutí KR UMR RK-LM na rok 2024 – aktualizácia 1.1

 


Zasadnutie Kooperačnej rady UMR RK-LM z dňa 17.5.2024 – PER ROLLAM


Harmonogram zasadnutí KR UMR RK-LM na rok 2024

Harmonogram plánovaných výziev na rok 2024 pre IÚI

Vo vstupnej správe spracovanej k vypracovaniu strategického dokumentu Liptov 2030 pre územie udržateľného mestského rozvoja Ružomberok-Liptovský Mikuláš bola zadefinovaná vízia, ktorá vychádza z aktuálneho stavu regiónu, jeho potenciálu aj možností smerovania. Túto bude možné vo finálnom strategickom dokumente zmeniť:

„Mestské funkčné územie miest Ružomberok a Liptovský Mikuláš spája krásu prírody s prosperitou obyvateľov a zážitkami návštevníkov.“

Vstupná správa tiež zadefinovala tri strategické oblasti ako priority rozvoja v území UMR Ružomberok-Liptovský Mikuláš, ktoré boli výsledkom predbežných analýz existujúcich strategických a koncepčných dokumentov na miestnej úrovni a priemetom cieľov kohéznej politiky EÚ na čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) pre programové obdobie 2021-2027.

Priorita 1: 

Zdravé životné prostredie Ochrana, obnova a vytváranie kvalitného životného prostredia je významným lokalizačným faktorom pre mladých ľudí, podnikateľov a budúcich investorov.  Znamená postupné dobudovanie environmentálnej infraštruktúry vrátane inteligentných služieb, dôraz na kvalitu ovzdušia, manažment odpadového hospodárstva, regeneráciu zanedbaných území a nevyužívaných objektov, transformáciu rôznych areálov na multifunkčné zelené a klimaticky odolné verejné priestory, zelenú transformáciu existujúcich priemyselných podnikov, budovanie nových vzťahov medzi mestami a vidiekom a spoločné aktivity v cezhraničnom priestore.

Priorita 2: 

Udržateľná mobilita a dlhodobá prosperita Oblasť udržateľnej mobility je veľmi úzko spojená s ochranou životného prostredia a  so zmenou klímy pričom pozitívne zmeny si budú vyžadovať adresné a premyslené investície do dopravnej infraštruktúry, služieb, ale aj ovplyvňovanie správania obyvateľov,  návštevníkov, podnikateľov a investorov. Realizácia integrovaných projektov tiež vytvorí predpoklady pre zlepšenie fyzickej dostupnosti verejných služieb.

Priorita 3: 

Ľudia a inklúzia Zlepšenie kvality života obyvateľov územia je vnímané predovšetkým cez kvalitu a dostupnosť verejných služieb súvisiacich s ich každodenným životom a s určitými životnými situáciami  počas života ako sú vzdelávanie, zdravotná a sociálna starostlivosť, možnosť voľno-časových aktivít.  

Navrhované rozvojové priority reagujú na najvýznamnejšie výzvy a identifikované potreby dotknutého územia: 

  • demografický vývoj smerujúci k rýchlemu starnutiu obyvateľstva a súvisiace zmeny v poskytovaní verejných služieb, 
  • uplatňovanie a rýchle zmeny v nových technológiách a ich využívanie v mestskom prostredí/mestskej oblasti, 
  • diverzifikácia subregionálnej ekonomiky a nové väzby vo vybraných sektoroch, 
  • udržateľnosť mestského a prímestského prostredia medzi dvoma mestami, nové vzťahy medzi mestom a vidiekom, 
  • rast spoločenskej  zodpovednosti, angažovanosť  komunít  a participácie, spoločné aktivity aktérov.


Dokument reaguje na výzvy, potenciál a problémy v širšom kontexte Žilinského samosprávneho kraja v zmysle špecifického postavenia miest Ružomberok a Liptovský Mikuláš  najmä v oblasti poskytovania verejných služieb ako sú: zdravotníctvo,  školstvo, cestovný ruch a poskytuje priestor na ich vzájomné synergie a komplementaritu.

Kompletná vstupná správa je dostupná v časti Dokumenty. 

Vo vstupnej správe spracovanej k vypracovaniu strategického dokumentu Liptov 2030 pre územie udržateľného mestského rozvoja Ružomberok-Liptovský Mikuláš bola zadefinovaná vízia, ktorá vychádza z aktuálneho stavu regiónu, jeho potenciálu aj možností smerovania. Túto bude možné vo finálnom strategickom dokumente zmeniť:

„Mestské funkčné územie miest Ružomberok a Liptovský Mikuláš spája krásu prírody s prosperitou obyvateľov a zážitkami návštevníkov.“

Vstupná správa tiež zadefinovala tri strategické oblasti ako priority rozvoja v území UMR Ružomberok-Liptovský Mikuláš, ktoré boli výsledkom predbežných analýz existujúcich strategických a koncepčných dokumentov na miestnej úrovni a priemetom cieľov kohéznej politiky EÚ na čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) pre programové obdobie 2021-2027.

Priorita 1: 

Zdravé životné prostredie Ochrana, obnova a vytváranie kvalitného životného prostredia je významným lokalizačným faktorom pre mladých ľudí, podnikateľov a budúcich investorov.  Znamená postupné dobudovanie environmentálnej infraštruktúry vrátane inteligentných služieb, dôraz na kvalitu ovzdušia, manažment odpadového hospodárstva, regeneráciu zanedbaných území a nevyužívaných objektov, transformáciu rôznych areálov na multifunkčné zelené a klimaticky odolné verejné priestory, zelenú transformáciu existujúcich priemyselných podnikov, budovanie nových vzťahov medzi mestami a vidiekom a spoločné aktivity v cezhraničnom priestore.

Priorita 2: 

Udržateľná mobilita a dlhodobá prosperita Oblasť udržateľnej mobility je veľmi úzko spojená s ochranou životného prostredia a  so zmenou klímy pričom pozitívne zmeny si budú vyžadovať adresné a premyslené investície do dopravnej infraštruktúry, služieb, ale aj ovplyvňovanie správania obyvateľov,  návštevníkov, podnikateľov a investorov. Realizácia integrovaných projektov tiež vytvorí predpoklady pre zlepšenie fyzickej dostupnosti verejných služieb.

Priorita 3: 

Ľudia a inklúzia Zlepšenie kvality života obyvateľov územia je vnímané predovšetkým cez kvalitu a dostupnosť verejných služieb súvisiacich s ich každodenným životom a s určitými životnými situáciami  počas života ako sú vzdelávanie, zdravotná a sociálna starostlivosť, možnosť voľno-časových aktivít.  

Navrhované rozvojové priority reagujú na najvýznamnejšie výzvy a identifikované potreby dotknutého územia: 

  • demografický vývoj smerujúci k rýchlemu starnutiu obyvateľstva a súvisiace zmeny v poskytovaní verejných služieb, 
  • uplatňovanie a rýchle zmeny v nových technológiách a ich využívanie v mestskom prostredí/mestskej oblasti, 
  • diverzifikácia subregionálnej ekonomiky a nové väzby vo vybraných sektoroch, 
  • udržateľnosť mestského a prímestského prostredia medzi dvoma mestami, nové vzťahy medzi mestom a vidiekom, 
  • rast spoločenskej  zodpovednosti, angažovanosť  komunít  a participácie, spoločné aktivity aktérov.


Dokument reaguje na výzvy, potenciál a problémy v širšom kontexte Žilinského samosprávneho kraja v zmysle špecifického postavenia miest Ružomberok a Liptovský Mikuláš  najmä v oblasti poskytovania verejných služieb ako sú: zdravotníctvo,  školstvo, cestovný ruch a poskytuje priestor na ich vzájomné synergie a komplementaritu.

Kompletná vstupná správa je dostupná v časti Dokumenty. 

zdieľanie článku