Zachovanie krajinného rázu je kľúčovou témou aj pre životné prostredie

Krajinný ráz Liptova je jednou z hlavných atraktivít regiónu pre turistov. Veľkú dôležitosť jeho zachovania však presadzujú aj odborníci z oblasti životného prostredia. V súvislosti so zvýšenými developerskými aktivitami a výstavbou najmä v predhorí a bezprostrednom okolí Liptovskej Mary sa Liptov pripravuje o územné rezervy. “Ak si vytvoríme bariéry v krajine, nebudeme mať schopnosť  adaptovať sa na zmenu klímy,” odznelo na stretnutí.

Nemenej problémovou oblasťou je manažment odpadov v súvislosti s platným zákazom skládkovania, ktorý prináša nové výzvy pre samosprávy. Situácia je podľa slov expertov kritická. Ružomberok momentálne vozí odpad do Prešova a Liptovský Mikuláš zase do Martina. Na stretnutí sa prítomní zhodli, že je potrebné a nevyhnutné nájsť spoločné riešenia a zabezpečiť región a dosiahnuť,  aby si každá obec nepotrebovala budovať vlastné kapacity. Momentálne majú podstatný vplyv veľké firmy, ktoré si zároveň určujú cenotvorbu. Pribudli zároveň nové komodity odpadu, napríklad kuchynský odpad. Ružomberok vedie mestskú kompostáreň, kde otázku “Čo s kuchynským odpadom?” aktívne riešia.

Za problém považujú zamestnanci samospráv taktiež to, že nariadenia z centrálnej úrovne idú bez pripravenosti samospráv. Nároky a požiadavky sa niekedy menia aj po pol roku a obce ani mestá tak nevedia efektívne plánovať v dlhodobom horizonte.

liptov 2030

zdieľanie článku