Pre rozvoj cestovného ruchu na Liptove budú kľúčové dopravné riešenia

Odvetvie cestovného ruchu má na Liptove silné zastúpenie. Potvrdila aj to aj početná účasť zástupcov miest Ružomberok a Liptovský Mikuláš, Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov ako i zástupcov súkromného sektora na spoločnom stretnutí venovanom práve cestovnému ruchu.

Diskusia potvrdila silnú previazanosť cestovného ruchu s oblasťou dopravy. Funkčná integrovaná verejná doprava, potreba budovania záchytných parkovísk i dostupnosť a prepojenosť cykloturistických trás boli prítomnými zhodne označené za prioritné oblasti pre udržateľný rozvoj regiónu Liptov.

Za ďalšie výzvy, ktorým by sa stratégia Liptov 2030 mala venovať, boli označené hlavne zníženie byrokratickej záťaže pre ubytovateľov, potrebné riešenie problému s odpadmi v hlavných turistických destináciách, ako i potreba vybudovania kontaktných bodov s návštevníkom, ktoré by boli zároveň vstupnými bránami do národných parkov, ktorých príroda patrí k hlavným atraktivitám regiónu. 

Pre rozvoj cestovného ruchu na Liptove budú kľúčové dopravné riešenia

zdieľanie článku