Bezpečnosť má podstatný vplyv na kvalitu života 

Toto vyjadrenie odznelo v stredu 30. marca 2022 na spoločnom stretnutí prvej tematickej pracovnej skupiny za oblasť ,,Bezpečnosť a civilná ochrana”. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia obidvoch miest Ružomberka a Liptovského Mikuláša zodpovední za  krízové riadenie, civilnú ochranu, ako i príslušníci oboch mestských polícií, vrátane samotných náčelníkov. Témami stretnutia boli okrem riešenia súčasnej utečeneckej krízy z pohľadu krízového riadenia mesta, i oblasť aktuálnych výziev  Mestskej polície vrátane prevencie, opatrenia protipovodňovej ochrany, fungovanie Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) i zapojenosť Dobrovoľných hasičských zborov v krízovom riadení miest a obcí na Liptove. 

Okrem výmeny skúseností a názorov v jednotlivých oblastiach, prítomní diskutovali o výzvach ďalšieho rozvoja. Zástupcovia oboch miest sa zhodli na narastajúcich kompetenciách samospráv, ktoré však prichádzajú od štátu bez presunu potrebných finančných prostriedkov. Práve miestne zložky sa ukazujú v kontexte pretrvávajúcej pandémie a utečeneckej krízy  ako kľúčoví partneri štátu  pri riešení krízových situácií. 

Spoločnú zhodu našli prítomní aj v potrebe vytvorenia centrálneho krízového riadenia pre región Liptov, ktoré by metodicky koordinovalo činnosť subjektov zapojených do riešenia mimoriadnych a  krízových situácií, a zároveň by zabezpečovalo efektívnu komunikáciu medzi miestnymi, okresnými a štátnymi štruktúrami, ktorú prítomní na základe osobných skúseností označili za nedostatočnú.   

zdieľanie článku